Centos 7 sunucularda SSH portu değiştirirken zaman zaman port değişmesine rağmen bağlantı kuramama gibi durumalr olabiliyor. Bunun için aşağıdaki işlemleri sıra ile yapmakta fayda olabiliyor.

nano /etc/ssh/sshd_config (Port 2222)
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222
firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=2222/tcp
firewall-cmd –reload
iptables -I INPUT -p tcp –dport 2222 -m state –state NEW -j ACCEPT
service iptables save
systemctl restart sshd.service